Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů definují údaje, které zpracováváme, a pravidla jejich zpracování.

 1. Správce

  Správcem Vašich údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000529680, NIP (DIČ) 522-27-02-366.

 2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“.

  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za jedním nebo více následujícími účely:

  • vypracování a poskytnutí odpovědi na dotaz a za účelem řešení právních nároků plynoucích z poskytnutého poradenství, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR.
  • předložení nabídky ke spolupráci, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR.
  • splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, podle čl. 6 bodu 1 písm. b) GDPR.
  • pro potřeby přímého marketingu výrobků a služeb, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR.
  • objednávání, vyřizování objednávek a dodávek, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR.
  • za účelem probíhajícího náboru a/nebo budoucích náborů zaměstnanců, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) a/nebo a) GDPR.
  • za účelem vyřizování reklamací, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR.

  Při každé případné změně účelu zpracování Vás požádáme o souhlas a budeme Vás informovat o změnách podmínek pro zpracování, podle čl. 6 bodu 1 písm. a) GDPR.

 3. Jaké údaje uchováváme

  Uchováváme následující údaje: jméno a příjmení, obchodní firmu, adresu, pracovní zařazení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, daňové identifikační číslo, registrační značku vozidla, místo nakládky/vykládky, číslo bankovního účtu. Za účelem probíhajícího náboru a/nebo budoucích náborů zaměstnanců uchováváme také následující Vámi zaslané dokumenty: životopis, motivační dopis.

  Jsme oprávnění uchovávat jiné údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelu. V takovém případě budou tyto údaje vždy označeny jako údaje nezbytné k naplnění účelu.

 4. Doba uložení údajů

  Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelu, tj.:

  • po dobu nezbytnou pro poskytnutí odpovědi na dotaz a 5 let za účelem řešení právních nároků.
  • po dobu trvání spolupráce a 5 let po skončení spolupráce. Poté budou Vaše osobní údaje anonymizovány nebo vymazány.
  • v případě realizace náborových projektů budou údaje uloženy po dobu 6 měsíců od ukončení projektu, nebo s Vašim souhlasem i déle pro potřeby jiných, budoucích náborových projektů.


 5. Vaše práva

  Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či doplnění, výmaz nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

  V případě udělení souhlasu se zpracováním máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním Vašeho souhlasu tím nebude dotčena. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Všechna tato práva se uplatňují v rozsahu povoleném nařízením GDPR.

  Práva lze uplatnit zasláním příslušné žádosti na adresu: Norgips Sp. z o.o., ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Polsko
  Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.


 6. Bezpečnost, předávání a zpřístupňování údajů

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás prioritou. Jako správce vynakládáme veškeré úsilí nezbytné pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.

  Vaše údaje neposkytujeme jiným stranám bez Vašeho souhlasu a vědomí.

  sobní údaje, které správce zpracovává, mohou být zpřístupněny omezenému počtu příjemců, kteří tyto informace potřebují výhradně k plnění svých povinností. Vaše údaje budou zpřístupněny obchodním partnerům správce, kteří se účastní procesu plnění dodávek. Tyto údaje mohou být předávány v rozsahu nezbytném pro dodání nebo převzetí zboží.

  Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země (tj. země mimo Evropský hospodářský prostor). Předání údajů:

  • je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy.
  • je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, která byla uzavřena ve Vašem zájmu.
  • je nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu.
  • je nezbytné pro uplatnění právních nároků.
  • je nezbytné k ochraně Vašich životně důležitých zájmů.
  • dochází k němu z veřejného rejstříku.

  Máte právo získat kopii osobních údajů předávaných do třetí země.

 7. Další informace

  Uvedení Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak může být nezbytné, bude-li potřeba se s Vámi spojit za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz nebo poskytování jiných, výše specifikovaných doplňkových služeb. V případě, že Vám správce umožňuje založit si účet, může být uvedení těchto údajů nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy o registraci účtu.

  Vámi uvedené osobní údaje nepodléhají automatizovanému zpracování, včetně profilování.

  Více informací o ochraně osobních údajů lze získat elektronickou cestou: [email protected]

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru