Technický slovník

Chcete zjistit, co znamená pojem neprůzvučnost, požární odolnost, nebo se dozvědět, co obsahuje prohlášení o vlastnostech? Nahlédněte do našeho technického slovníku.

K – boční přenos zvuku

Klasifikace v rámci požární odolnosti (požární klasifikace)

Neprůzvučnost

Požární odolnost

Prohlášení o vlastnostech

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’

RA,1,R – návrhový index posouzení vlastní neprůzvučnosti RA,1

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti

Třída požární odolnosti budovy

Třída požární odolnosti

K – boční přenos zvuku

K – boční přenos zvuku, korekce zahrnující přenos zvuku sousedními stavebními konstrukcemi (stropem, bočními stěnami). Korekce K závisí na geometrii dělicí konstrukce, způsobu jejího napojení na další konstrukce a druhu sousedních stavebních konstrukcí. Výpočet bočního přenosu zvuku obvykle představuje složitý úkol, který je vhodné svěřit specialistovi v oboru akustiky.

Klasifikace v rámci požární odolnosti (požární klasifikace)

Jedná se o dokumenty vydávané oprávněnými zkušebními laboratořemi na základě provedených zkoušek, podle nichž se stanoví třídy požární odolnosti (např. EI 30, EI 60) daných prvků budovy, k nimž v případě systémů suché výstavby patří příčky, předsazené stěny, zavěšené podhledy, obklady podkroví, suché potěry.

Požární klasifikace obsahují také podrobné popisy řešení, informace o použitých materiálech, schémata, detaily řešení, detaily spojení atd.

Neprůzvučnost

Neprůzvučnost – schopnosti dělicí konstrukce zabránit přenosu hluku. U konstrukcí ze sádrokartonových desek je neprůzvučnost ztotožňována s ochranou proti zvuku šířícímu se vzduchem. Neprůzvučnost se vyjadřuje v decibelech [dB], hlavně pomocí ukazatelů RW, RA,1, RA,2, R’A,1 oraz R’A,2.

Základní požadavky na neprůzvučnost jsou uvedeny v normě PN-B 02151-3:1999. V současné době probíhají práce na zapsání nové verze normy - PN-B 02151-3:2015 do vyhlášky, kterou se stanoví technické podmínky, které musí splňovat budovy a jejich umístění.

Požární odolnost

Požární odolnost je schopnost stavebních konstrukcí/prvků budovy odolávat účinku rozvinutého požáru. Při požáru je nejdůležitější možnost evakuace, proto se požární odolnost uvádí jako doba v minutách, po kterou musí konstrukce odolávat účinkům požáru bez porušení funkce:

  • R - únosnosti a stability – tj. stavu, kdy daný prvek plní svoji nosnou funkci. K porušení únosnosti dochází následkem mechanického poškození, ztráty stability nebo překročení mezních hodnot deformace nebo posunu. Pro systémy suché výstavby se parametr R používá jen u požárně dělicích prvků.
  • E - celistvosti - tj. stavu, kdy daný prvek plní svoji dělicí funkci. K porušení celistvosti dochází následkem hoření na neohřívané straně, vzniku trhlin nebo otvorů přesahujících stanovenou šířku, přes které pronikají plyny nebo prošlehují plameny, příp. pokud prvek odpadne od konstrukce.
  • I - izolační schopnosti – tj. stavu, kdy daný prvek plní izolační funkci proti vysoké teplotě. K porušení izolační schopnosti dochází v okamžiku, kdy se na vnější straně zkoušeného prvku objeví příliš vysoká teplota.

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech, zkráceně PoV (ang. Declaration of Performance, zkráceně DoP) – dokument s informacemi o typu výrobku a jeho užitkových vlastnostech. S účinností od 1. července 2013 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011 PoV nahradilo prohlášení o shodě.

PoV (ang. DoP) představuje potvrzení o povolení k uvedení stavebního výrobku na trh. Prohlášení o vlastnostech se připojuje k výrobkům, na které se vztahuje harmonizovaná technická specifikace nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení.

Vystavením prohlášení o vlastnostech a označením výrobku značkou CE výrobce přebírá na sebe odpovědnost za shodu výrobku s deklarovanými parametry

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’

R’A,1 – index posouzení přibližné vlastní neprůzvučnosti R’ s faktorem přizpůsobení spektru C. Index R’A,1 představuje neprůzvučnost pro zvuk šířící se vzduchem na středních a vysokých kmitočtech, která je dosažena za určitých podmínek použití. R’A,1 zohledňuje boční přenos zvuku K. Hodnota indexu se určuje in situ nebo odhadem výpočtovým postupem. Používá se pro posouzení neprůzvučnosti většiny vnitřních stavebních konstrukcí.

RA,1,R – návrhový index posouzení vlastní neprůzvučnosti RA,1

Index se stanoví snížením indexu vlastní neprůzvučnosti RA,1 o korekci na nepřesnosti provedení (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Index slouží pro posouzení příček v rámci bytu v bytovém domě a pro odhad neprůzvučnosti R’.

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,1 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti s faktorem přizpůsobení spektru C (RA,1 = RW + C), vyjádřen v [dB]. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Index odpovídá neprůzvučnosti pro zvuk šířící se vzduchem na středních a vysokých kmitočtech, které jsou charakteristické mj. pro sousedský hluk. Index slouží hlavně pro posouzení neprůzvučnosti vnitřních stavebních konstrukcí.

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti

RA,2 – index posouzení vlastní neprůzvučnosti s faktorem přizpůsobení spektru Ctr (RA,1 = RW + Ctr), vyjádřen v [dB]. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Index odpovídá neprůzvučnosti pro zvuk na nízkých kmitočtech, které jsou charakteristické mj. pro venkovní hluk, např. silný pouliční hluk. Index slouží hlavně pro posouzení neprůzvučnosti obvodových konstrukcí.

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti

RW – vážený index vlastní neprůzvučnosti, vyjádřen v [dB]. Index se používá pro celkové posouzení stavební konstrukce a uplatňuje se ve většině zemí EU. Hodnota indexu se určuje laboratorní zkouškou stavební konstrukce. Hodnota odpovídá zvukovému kmitočtu 500 Hz na směrné křivce neprůzvučnosti dělicí konstrukce.

Třída požární odolnosti budovy

Je stanoveno pět tříd požární odolnosti budovy, která se označuje písmeny v pořadí od nejvyšší do nejnižší: „A“, „B“, „C“, „D“, „E“.

Prvky budovy zařazené do příslušné třídy požární odolnosti musí splňovat podmínky určené vyhláškou Ministerstva infrastruktury ze dne 12. dubna 2002, kterou se stanoví technické podmínky, které musí splňovat budovy a jejich umístění.

Třída požární odolnosti

Třída požární odolnosti popisuje požadavek na požární odolnost dané stavební konstrukce/prvku budovy.

Třídy požární odolnosti jsou obvykle kombinací mezních stavů E a I nebo R, E a I, např. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Podrobné vysvětlení mezních stavů E, I, R je uvedeno v definici "Požární odolnost"

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

  • technické dokumentace výrobků a řešení
  • kalkulace spotřeby materiálu
  • souhrnného seznamu výrobků
  • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru