Všeobecné
obchodní, dodací a reklamační podmínky
společnosti Norgips Sp. z o.o.

SMLOUVY O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

Obchodní vztahy mezi společností Norgips Sp. z o.o. se sídlem Warszawa (02-634), ul. Racławicka 93, zapsanou v Rejstříku podnikatelů Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod č. KRS 0000529680, DIČ 522-27-02-366, základní kapitál: 20.010.000 PLN (dále jen: „NORGIPS“), a Kupujícím probíhají výhradně na základě „Smlouvy o obchodní spolupráci“, podepsané stranami v postavení podnikatelů s tím, že uzavírá-li fyzická osoba smlouvu související přímo s její podnikatelskou činností, kdy z takové smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu vzhledem k předmětu podnikání dle předpisů o Centrální evidenci a informaci o podnikatelské činnosti:

 1. budou použita ustanovení týkající se spotřebitele, která jsou uvedena v čl. 3851-3853, čl. 556-5563 a čl. 557-576 (s výjimkou čl. 558 §1 věty 2) občanského zákoníku, týkající se odpovědnosti za vady prodané věci, a čl. 5761-5764 občanského zákoníku, týkající se práv prodejce, týkajících se vady prodané věci; a
 2. nebudou použita ustanovení čl. 563 a čl. 567 §2 občanského zákoníku, týkající se kupujícího
 
OBJEDNÁVKY
 1. Objednávky jsou přijímány přes platformu e.Norgips.pl, podle jejích pravidel, příp. písemně, včetně faxu nebo formou e-mailové korespondence, a vyřizovány obchodním oddělením společnosti NORGIPS v Opoli, kde také probíhá skladování a výroba výrobků NORGIPS.
 2. Přijetí objednávky k vyřízení musí být společností NORGIPS potvrzeno elektronicky nebo prostřednictvím platformy e.Norgips.pl. Nepotvrdí-li společnost NORGIPS přijetí objednávky, považuje se objednávka za vyřízenou předáním zboží kupujícímu nebo jeho zástupci (např. dopravci).
 3. Objednací množství. Průměrné objednací množství je cca 22 (dvacet dva) tun sádrokartonových desek. Na základě předchozí domluvy je možné realizovat smíšené dodávky, např. část desek a část příslušenství, avšak hodnota dodávky nesmí být nižší než 12.000,00 PLN bez DPH (dvanáct tisíc) a její velikost musí být alespoň 12 (dvanáct) tun.
 4. Speciální objednávky. Kupujícímu je možné dodat zboží podle zvláštních podmínek dohodnutých mezi společností NORGIPS a kupujícím. Tyto podmínky se mohou týkat následujících způsobů vyřízení objednávky a mohou být stanoveny společně i odděleně.
  • Vykládka mechanizací společnosti NORGIPS (lze dohodnout telefonicky).
  • Speciální vykládka (např. ve výškách) mechanizací společnosti NORGIPS.
  • Půlkamionová dodávka.
  • Vykládka "just in time" (přesně stanovený čas v místě vykládky).
  • Vykládka na více místech určených kupujícím.
DOPRAVA

Dopravu zboží zajišťuje společnost NORGIPS na vlastní náklady. V případě speciálních objednávek (např. vykládka mechanizací společnosti NORGIPS) je Kupující upozorněn na dodatečné náklady. Zboží je možné vyzvednout vlastní dopravou po dohodnutí data, požadovaného množství, druhu dopravního prostředku a ceny se společností NORGIPS. Při vlastní dopravě je používána parita ex works, kdy nebezpečí ztráty nebo poškození přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží ze skladu společnosti NORGIPS.

 
DODÁNÍ

Společnost Norgips je povinna dodávat zboží včas na místo na území Polské republiky, které určí kupující. Společnosti Norgips je povinna neprodleně informovat kupujícího o jakémkoli případném zpoždění, které je způsobeno událostmi, které nemohla předvídat. Za tyto události se považuje působení vyšší moci (včetně přerušení výroby, povodně, požáru atd.) a nepředvídatelné nahodilé události (např. dopravní nehoda).

 
VYKLÁDKA

Kupující je povinen provádět vykládku zboží v místě dodání pomocí mechanizace k tomu určené (vysokozdvižný vozík) a dbát zvýšené opatrnosti. V případě vykládky speciální objednávky pomocí mechanizace společnosti NORGIPS nese nebezpečí poškození zboží při vykládce společnost NORGIPS. Kupující je povinen provést vykládku zboží bez zbytečného odkladu a v případě, že dojde k prodlení vinou kupujícího, je povinen uhradit prokázané náklady.

 
SKLADOVÁNÍ  

Kupující je povinen uskladnit zboží zakoupené na základě Smlouvy o obchodní spolupráci ve fóliích na paletách a pod střechou a je povinen toto zboží používat v souladu s dokumentací a pokyny společnosti NORGIPS, které jsou dostupné na adrese: : http:www.norgips.pl/. Za správné skladování palet zabalených do fólie nese výhradní odpovědnost kupující.

 
REKLAMACE  

Všechny reklamace kvality zboží je nutné oznamovat na zvláštním formuláři, který musí podepsat zástupci kupujícího a společnosti NORGIPS. V případě závažnějších výhrad ke kvalitě zboží je nutné předložit také fotodokumentaci a vzorky rozporovaného zboží. Lhůty pro uplatnění reklamací jsou specifikovány ve „Smlouvě o obchodní spolupráci“. Bude-li nutné provést zvláštní zkoušky nebo posudky, lze lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

 
Stáhnout Do složky
Reklamační formulář
 
Stáhnout Do složky
Příloha reklamačního formuláře

Reklamace budou vyřizovány podle Polských norem. Společnost NORGIPS si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud reklamované zboží bylo nesprávně uskladněno nebo bylo použito v rozporu s jeho určením nebo doporučeními a pokyny společnosti NORGIPS, které jsou dostupné na adrese: www.norgips.pl/.

Společnost NORGIPS nese odpovědnost za fyzické vady zboží v případně jeho nesprávné montáže nebo použití, pokud tyto činnosti prováděl kupující sám nebo je zadal třetím osobám, za které nese odpovědnost, nebo také pokud byly provedeny konečným kupujícím zboží, který při tom postupoval podle pokynů společnosti NORGIPS (čl. 5561 §3 občanského zákoníku), přičemž tato odpovědnost se nevztahuje na:

 1. chyby třetích osob při realizaci a projektování,
 2. použití zboží kupujícím, třetími osobami nebo konečným kupujícím v rozporu s jeho technickými parametry a užitnými vlastnostmi, návodem k použití dodaným společností NORGIPS nebo v rozporu s obecnými zásadami provádění stavebních prací,
 3. neoprávněné úpravy zboží kupujícím nebo koncovým kupujícím.

Za podmínek vymezených v čl. 5761-5764 občanského zákoníku má společnost NORGIPS vůči kupujícímu povinnost nahradit škodu, vzniknou-li kupujícímu náklady v důsledku uplatnění práv z odpovědnosti za fyzické vady zboží koncovým kupujícím, pokud prodané zboží nedosahovalo vlastností, které by mělo splňovat podle svého účelu, nebo v souladu s veřejným ujištěním podle čl. 5561 §2 občanského zákoníku, nebo pokud bylo vydáno v neúplném stavu. Odpovědnost společnosti NORGIPS vůči kupujícímu podle předchozí věty nastává, pokud se zboží stalo vadným v důsledku činnosti nebo opomenutí společnosti NORGIPS.

Tato odpovědnost se týká také situací, kdy společnost NORGIPS o vadě prodaného zboží věděla, ale o ní kupujícího neinformovala, nebo sestavila návod na montáž a použití prodaného zboží, vznikla-li vada v důsledku montáže a použití zboží koncovým kupujícím podle takového návodu.

Ve věcech týkajících se odpovědnosti společnosti NORGIPS za vady prodaného zboží se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za fyzické a právní vady se zohledněním tohoto paragrafu, přičemž koncovým kupujícím zboží se rozumí spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku.

 
VRACENÍ DŘEVĚNÝCH PALET  

Sádrokartonové desky jsou obvykle dodávány na vratných dřevěných paletách. Vracení palet se řídí „Pokyny pro vracení dřevěných palet“.

 
Stáhnout Do složky
Pokyny pro vracení dřevěných palet

 

Ve Varšavě dne 1. ledna 2021

Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru