Pravidla poskytování služeb
elektronickou cestou§ 1

Obecná ustanovení

 

 1. V souladu s čl. 8 odst. 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. zákonů Polské republiky z roku 2002, č. 144, poz. 1204, ve znění pozdějších předpisů) společnost Norgips Sp. z o. o. tímto stanovuje pravidla poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují:
  1. druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou,
  2. podmínky poskytování služeb elektronickou cestou,
  3. podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickou cestou,
  4. způsob vyřizování reklamací při poskytování služeb elektronickou cestou.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro potřeby těchto pravidel budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

 1. poskytovatel služeb – společnost Norgips Sp. z o.o., se sídlem 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, zapsaná v rejstříku podnikatelů Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000529680, DIČ 522-27-02366.
 2. příjemce služeb – každý, kdo využívá služeb nebo jakýmkoliv jiným legálním způsobem používá internetové stránky provozované poskytovatelem služeb, zejména internetový portál
 3. internetový portál – systém internetových stránek, který je přístupný na internetovém serveru na adresách:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/ a který představuje soubor statických a dynamických dokumentů, obsahujících grafické soubory, skripty a další vzájemně propojené součásti
 4. služby – služby poskytované elektronickou cestou
 5. poskytování služeb elektronickou cestou – poskytování služeb bez současné přítomnosti smluvních stran (na dálku), přenosem informací na individuální žádost příjemce služeb, odesílaných a přijímaných prostřednictvím elektronických zařízení pro zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese), jako celek odeslaných, přijatých nebo přenesených pomocí telekomunikační sítě ve smyslu polského telekomunikačního zákona ze dne 16. července 2004
 6. komunikační a informační systém – veškerá vzájemně spolupracující zařízení informační technologie a software, zajišťující zpracování a uchovávání, a také odesílání a přijímání informací prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení odpovídajícího danému druhu sítě ve smyslu polského telekomunikačního zákona ze dne 16. července 2004
 7. prostředky elektronické komunikace – technická řešení, včetně komunikačních a informačních zařízení a s nimi spolupracujícího programového vybavení, umožňující individuální komunikaci na dálku za použití přenosu dat mezi komunikačními a informačními systémy, zejména elektronické pošty
 8. elektronická adresa – označení komunikačního a informačního systému, umožňující komunikaci pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty
 9. obchodní sdělení – jakékoliv sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb nebo image poskytovatele služeb, s výjimkou údajů umožňujících komunikaci pomocí prostředků elektronické komunikace s určitou osobou a údajů o zboží a službách, které neslouží k dosažení obchodního účinku požadovaného poskytovatelem služeb.

§ 3
Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou
 1. Každý příjemce služeb je povinen dodržovat ustanovení těchto pravidel od okamžiku zahájení činnosti směřující k využití dané služby. Podrobné zásady pro poskytování daných služeb mohou být stanoveny zvláštními pravidly, které jsou dostupné na příslušných stránkách internetového portálu.
 2. Poskytovatel služeb v rámci internetového portálu poskytuje elektronickou cestou tyto služby:
  1. informační služby,
  2. komunikační služby,
  3. služby v oblasti organizace prodeje výrobků z obchodní nabídky poskytovatele služeb nebo organizace přeravy zboží.
 3. Informační služby spočívají ve zpřístupňování informací umístěných na internetovém portálu, a to na individuální žádost příjemce služeb formou zobrazení stránky s danou URL adresou, která obsahuje údaje individuálně požadované příjemcem služeb, příp. také v zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb poskytovaných poskytovatelem služeb. V rámci informačních služeb se rozlišují zejména:
  1. služby, v jejichž rámci příjemce služeb získává obecné informace o poskytovateli služeb a profilu jeho podnikání, o výrobcích a službách nabízených poskytovatelem služeb, a také informace ohledně školení, tiskových zpráv, volných pracovních míst, kontaktních osob,
  2. služby, v jejichž rámci může příjemce služeb získat od poskytovatele služeb technickou dokumentaci, technické listy výrobků a systémů, instruktážní videa a jiné soubory ke stažení,
  3. služby, v jejichž rámci příjemce služeb získává přístup k informaci o stavu jím uplatněné reklamace,
  4. služby, v jejichž rámci může příjemce služeb využívat kalkulátory, vzorníky a jiné simulátory.
 4. Komunikační služby spočívají v umožnění příjemci služeb komunikovat na jeho individuální žádost s příslušným oddělením nebo kontaktními osobami poskytovatele služeb. V rámci komunikačních služeb se rozlišují zejména služby, v jejichž rámci si poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně předávají veškeré informace související s jejich obchodní spoluprací.
 5. Služby v oblasti organizace prodeje výrobků z obchodní nabídky poskytovatele služeb nebo organizace přepravy zboží spočívají v umožnění příjemci služeb objednávat výrobky a
  služby nabízené poskytovatelem služeb, jakož i ve zprostředkování možnosti uzavřít mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb dohodu o přepravě zboží k zákazníkům poskytovatele služeb. 6. K využívání jednotlivých služeb uvedených v odst. 3-5 slouží speciální záložky umístěné na jednotlivých stránkách v rámci internetového portálu. Některé služby, zejména služby v oblasti organizace prodeje výrobků z obchodní nabídky poskytovatele služeb nebo organizace přepravy zboží, je možné využít až po registraci a přihlášení příjemce služeb.

§ 4
Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou
 1. Technické požadavky na využívání internetového portálu:
  1. připojení k internetové síti,
  2. internetový prohlížeč, který umožňuje zobrazovat na obrazovce počítače hypertextové dokumenty (HTML) provázané v internetové síti prostřednictví síťové webové služby.
 2. Za účelem správného využívání služeb musí být příjemce služeb vybaven počítačovým hardwarem a softwarem, který vyhovuje následujícím minimálním požadavkům:
  1. prohlížeč Internet Explorer ve verzi min. 6.0. nebo Firefox ve verzi min. 2.0
  2. monitor s rozlišením minimálně 1024x768
  3. zapnutá podpora Cookies a Java Scriptu
 3. Bude-li příjemce služeb používat hardware nebo software, který nevyhovuje technickým požadavkům uvedeným v odst. 1-2 výše, poskytovatel služeb nezaručuje správné fungování webového portálu a upozorňuje, že to může mít negativní dopad na kvalitu poskytovaných služeb
 4. Příjemci služeb je zakázáno poskytovat obsah protiprávní povahy a činit kroky, které by mohly způsobit nesprávnou funkci či poškození internetového portálu. Pokud poskytovatel služeb obdrží oznámení nebo důvěryhodnou informaci o protiprávní povaze uložených dat poskytnutých příjemcem služeb, může tato data znepřístupnit. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost vůči příjemci služeb za škody vzniklé v důsledku znepřístupnění protiprávního obsahu.
 5. Příjemce služeb může využívat služeb anonymně nebo za použití pseudonymu, ledaže charakter dané služby vyžaduje uvedení určitých osobních údajů. Avšak v případě nedovoleného využívání služeb (tj. v rozporu s těmito pravidly, platnými právními předpisy nebo ustanoveními závazných smluv mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb), má poskytovatel služeb právo zpracovávat osobní údaje příjemce služeb v rozsahu nezbytném k určení odpovědnosti příjemce služeb. Poskytovatel služeb bude příjemce služeb o nedovoleném jednání informovat společně s požadavkem, aby od tohoto jednání neprodleně upustil, a dále jej bude informovat o zpracovávání osobních údajů pro výše uvedený účel.
 6. V případě přenosu informací není poskytovatel služeb za jím přednášené informace odpovědný pod podmínkou, že přenos sám neinicializuje, nevolí příjemce, neodstraňuje nebo nemění informace, které jsou předmětem přenosu. Vyloučení odpovědnosti platí i pro automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu, přičemž doba uložení informace nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá.
 7. Poskytovatel služeb, v případě dočasně meziukládaných informací za účelem urychlení opětovného přístupu k nim na žádost příjemce, nenese odpovědnost, pokud:
  1. neodstraňuje nebo nemění informace,
  2. používá informační technologie, které jsou obecně uznávané a obvykle používané v příslušném odvětví a určují technické parametry přístupu k informaci a její aktualizace,
  3. nenarušuje používání informačních technologií, které jsou obecně uznávané a obvykle používané v příslušném odvětví a jejichž cílem je sběr údajů o užívání informace.

§ 5
Zásady používání cookies
 1. Používáním internetového portálu vyjadřuje příjemce služeb souhlas s instalací cookies na svém koncovém zařízení a s tím, že poskytovatel služeb bude cookies využívat v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Souhlas se uděluje příslušným nastavením internetového prohlížeče. Pokud příjemce služeb nesouhlasí s tím, aby poskytovatel služeb využíval cookies, musí si vhodným způsobem změnit nastavení svého prohlížeče nebo přestat internetový portál používat.
 2. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají a uchovávají na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu
  příjemce služeb při návštěvách různých stránek na internetu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, dobu jejich expirace a náhodně vygenerované jedinečné číslo sloužící k identifikaci prohlížeče, z něhož je na webovou stránku
  přistupováno.
 3. Při zpřístupňování obsahu internetového portálu se používají cookies, tzn. informace ukládané servery na koncové zařízení příjemce služeb, které mohou servery přečíst při každém připojení z daného koncového zařízení, mohou také používat jiné technologie, jejichž funkce je podobná nebo stejná jako cookies. Tato ustanovení týkající se cookies se použijí obdobně i pro jiné podobné technologie používané v rámci internetového portálu.
 4. Soubory cookies jsou používány za účelem:
  1. přizpůsobení obsahu stránek internetového portálu preferencím příjemce služeb a za účelem optimalizace používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují identifikovat zařízení uživatele internetového portálu a zobrazit webovou stránku způsobem, který je přizpůsoben jeho individuálním potřebám,
  2. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé internetového portálu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah,
  3. udržení relace příjemce služeb (po přihlášení), díky níž nemusí příjemce služeb na každé další stránce internetového portálu opět zadávat přihlašovací jméno a heslo,
  4. poskytování příjemci služeb reklamního obsahu, který je více přizpůsoben jeho zájmům.
 5. V rámci internetového portálu mohou být používány následující druhy cookies:
  1. „nezbytné“ cookies, které umožňují používat služby dostupné v rámci internetového portálu, např. ověřovací cookies využívané pro služby, které vyžadují ověření v rámci internetového portálu,
  2. cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. používají se pro detekci zneužití při ověřování v rámci internetového portálu,
  3. cookies, které umožňují sběr informací o způsobu používání internetového portálu,
  4. funkční cookies, které umožňují zaznamenat nastavení zvolené příjemcem služeb a personalizaci jeho rozhraní, např. v rámci volby jazyka nebo regionu, ze kterého příjemce služeb pochází, velikosti písma, vzhledu webové stránky atd.
 6. Software, který slouží k prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč), v mnoha případech ve výchozím nastavení povoluje ukládání cookies na koncovém zařízení příjemce služeb. Příjemce služeb může kdykoliv změnit nastavení pro cookies. Internetový prohlížeč lze nastavit zejména tak, aby odmítal automatické přijímání cookies nebo pokaždé upozorňoval před jejich uložením na zařízení příjemce služeb. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování cookies jsou dostupné v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče) příslušných výrobců tohoto softwaru. Nebudou-li provedeny žádné změny v rámci nastavení cookies, budou tyto soubory koncovým zařízením příjemce služeb přijímány a poskytovatel služeb bude mít možnost uchovávat informace v koncovém zařízení příjemce služeb a získávat přístup k těmto informacím.
 7. Vypnutí používání cookies může způsobit problémy s využíváním některých služeb v rámci internetového portálu, zejména těch, které vyžadují přihlášení. Při vypnutí přijímání cookies bude i nadále možné číst nebo prohlížet obsah zveřejňovaný na internetovém portálu, s výjimkou obsahu, který je dostupný po přihlášení.
 8. Cookies mohou být ukládány v koncovém zařízení poskytovatele služeb a následně využívány poskytovali reklamy, společnostmi zajišťujícími měření návštěvnosti a dodavateli multimediálních aplikací, kteří spolupracují s internetovým portálem.

§ 6
Podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickou cestou
 1. Smlouva o poskytování služby elektronickou cestou je uzavřena okamžikem, kdy příjemce služeb začne danou službu využívat. Využívání dané služby ze strany příjemce služeb probíhá
  podle zásad uvedených v těchto pravidlech a v určitých případech také podle podrobných zásad pro poskytování služeb, specifikovaných v §3 odst. 1 věta 2 těchto pravidel.
 2. Tato pravidla jsou zpřístupněná příjemci služeb bezúplatně prostřednictvím stránek internetového portálu, čímž je zajištěna možnost, aby se poskytovatelé služeb seznámili s jejich zněním před uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Pravidla jsou zpřístupněna formou, která umožňuje jejich stažení, zaznamenání, uložení a vytištění.
 3. Pro uzavírání a ukončování smluv týkajících se jednotlivých služeb mohou být stanoveny dodatečné zásady, a to ustanoveními zvláštních pravidel pro dané služby, specifikovanými v § 3 odst. 1 věta 2 těchto pravidel.
 4. Příjemce služeb může kdykoliv přestat danou službu využívat. Okamžikem, kdy příjemce služeb opustí internetový portál, dochází k automatickému ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, aniž by musela kterákoliv ze smluvních stran vydávat jakékoliv další prohlášení. Právní účinky ukončení využívání služby jsou stanoveny zvláštními pravidly daných služeb, a v případě, že nebyla vydána, obecně závaznými právními předpisy, které odpovídají právní povaze poskytované služby a skutkové podstatě.

§ 7
Způsob vyřizování reklamací při poskytování služeb elektronickou cestou
 1. Příjemci služeb mají právo na uplatnění reklamace ve věcech týkajících se služeb.
 2. Reklamace se uplatňují písemně, doporučeným dopisem na adresu sídla poskytovatele služeb, uvedenou v § 2 písm. a) těchto pravidel.
 3. Řádně uplatněná reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:
  1. označení příjemce služeb (včetně jména a příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, u právnických osob pak názvu, adresy sídla a kontaktní údaje osoby oprávněné vyřizovat záležitosti související s uplatněnou reklamací);
  2. popis problému, na jehož základě je reklamace uplatňována.
 4. Poskytovatel služeb vyvine úsilí, aby byly reklamace vyřízeny ve lhůtě do 14 dnů od okamžiku, kdy je obdrží.
 5. Výsledek vyřízení reklamace poskytovatel služeb neprodleně oznámí uplatniteli reklamace písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři.
 6. Na reklamace bez údajů specifikovaných v odst. 3 nebude brán zřetel.

§ 8
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů definují údaje, které zpracováváme, a pravidla jejich zpracování.

 1. Správce osobních údajů
  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Norgips Sp. z o.o. se sídlem 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000529680, DIČ 522-27-02-366.
 2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném toku těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro jeden nebo několik níže uvedených účelů:

  • zpracování a poskytnutí odpovědi na dotaz a za účelem vyřizování požadavků vyplývajících z poskytnutých rad – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR,
  • předložení nabídky ke spolupráci, podle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR,
  • realizace smlouvy nebo zahájení činnosti na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR,
  • pro potřeby přímého marketingu výrobků a služeb – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR,
  • objednávání, vyřizování objednávek a dodávek – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR,
  • za účelem probíhajícího nebo budoucího náboru – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) anebo a) GDPR,
  • za účelem vyřizování reklamací – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR.

   V případě plánované změny účelu zpracovávání Vás požádáme o souhlas a oznámíme Vám změny podmínek zpracování – v souladu s čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR.
 3. Jaké údaje uchováváme
  Uchováváme následující údaje: jméno a příjmení, obchodní firma, adresa, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mailová adresa, daňové identifikační číslo, registrační značka vozidla, místo nakládky/vykládky, číslo bankovního účtu. Za účelem probíhajícího náboru nebo budoucích náborů zaměstnanců uchováváme také následující dokumenty, které jste nám poslali: životopis, motivační dopis.
  Jsme oprávněni uchovávat i jiné údaje, které jsou nezbytné k realizaci účelu. V takovém případě budou tyto údaje vždy označeny jako údaje nezbytné k dosažení účelu.

 4. Doba uchovávání údajů
  Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou k dosažení účelu:
  • po dobu nutnou k poskytnutí odpovědi na dotaz a po dobu 5 let – za účelem vyřizování nároků,
  • po dobu probíhající spolupráce a po dobu 5 let po ukončení spolupráce. Následně budou Vaše osobní údaje anonymizovány nebo smazány.
  • V případě realizace náborových projektů budou údaje uchovávány po dobu 6 měsíců po ukončení projektu nebo déle, to na základě Vašeho souhlasu pro potřeby jiných, budoucích náborových projektů.
 5. Vaše práva
  Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu (doplnění), výmaz nebo omezení zpracování a právo na přenos údajů.
  Byl-li poskytnut souhlas se zpracováním, máte právo jej kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat e-mailem zaslaným na adresu: [email protected] Výše uvedené nemá vliv na oprávněnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Jsou-li Vaše údaje zpracovávány na základě čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR, máte právo kdykoliv – z důvodů souvisejících se svou zvláštní situací – podat námitku proti zpracování osobních údajů.
  Všechna tato práva lze uplatnit v rozsahu podle GDPR.
  Práva lze uplatňovat zasláním příslušné žádosti na adresu: Norgips Sp. z o.o. se sídlem 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93.
  Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Bezpečnost, předávání a poskytování údajů
  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás prioritou. Jako správce osobních údajů se snažíme, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů.
  Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným subjektům bez Vašeho souhlasu a vědomí.
  Správcem zpracovávané osobní údaje mohou být poskytovány omezenému počtu příjemců, kteří tyto informace potřebují výlučně k plnění svých povinností. Vaše osobní údaje budou poskytovány obchodním partnerům správce osobních údajů, kteří se účastní procesu realizace dodávky. Tyto údaje mohou být předávány v nezbytném rozsahu za účelem dodání nebo převzetí zboží.
  Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru). Předávání údajů:
  • je nezbytné k plnění smlouvy, která byla s Vámi uzavřena,
  • je nezbytné k uzavření nebo realizaci smlouvy, která byla uzavřena ve Vašem zájmu,
  • je nezbytné pro důležitý veřejný zájem,
  • je nezbytné s ohledem na obranu nároků,
  • je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů,
  • proběhne z veřejného rejstříku.

   Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které budou předány do třetí země.
 7. Další informace
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jejich poskytnutí může být nutné v případě, kdy bude potřeba se s Vámi spojit za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz nebo poskytnutí jiných, výše uvedených doplňkových služeb.
  Pokud správce údajů umožňuje založení účtu, poskytnutí údajů může být nezbytnou podmínkou k uzavření smlouvy o registrací účtu.
  Vámi poskytnuté osobní údaje nejsou zpracovávány automaticky, včetně profilování.
  Více informací o ochraně osobních údajů lze získat elektronicky: [email protected]
Složka na dokumenty
Složka na dokumenty
close

Složka na dokumenty je místo, kde si můžete uchovávat vybrané soubory ke stažení a kalkulace spotřeby materiálu.

V libovolném dokumentu nebo kterékoli kalkulaci si klikněte na tlačítko "Do složky".

Se složkou na dokumenty si snadno připravíte dokumentaci ke své investiční akci, a to včetně:

 • technické dokumentace výrobků a řešení
 • kalkulace spotřeby materiálu
 • souhrnného seznamu výrobků
 • úvodního listu se základními údaji o investiční akci
Stáhnout ZIP Stáhnout ZIP
Stáhnout PDF Stáhnout PDF
Odeslat na @ Odeslat na @
 Vymazat složku
Zavřít
nahoru